Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW

NA MECZE TREFLA GDAŃSK I TREFLA SOPOT

(tekst obowiązujący od dnia 04.08.2017 )

 

Rozdział I

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze Trefla Gdańsk i Trefla Sopot;

 2. Organizator Sprzedaży – Stowarzyszenie Trefl Pomorze, z siedzibą w Sopocie, przy Placu Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000348316, NIP: 5851454301, REGON 2201006661, lub inny podmiot wskazany przez Stowarzyszenie Trefl Pomorze;

 3. Klub – jeden z klubów sportowych – Trefl Gdańsk lub Trefl Sopot, którego meczów dotyczy Regulamin;

 4. Obiekt – jedna z hal widowiskowo-sportowych: „Ergo Arena” (Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot), „Hala 100-lecia” (ul. Haffnera 55, 81-715 Sopot), hala AWFiS Gdańsk (ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk) lub Gdynia Arena (ul. K. Górskiego 8, 81-302 Gdynia);

 5. System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów prowadzony na potrzeby imprez masowych, w tym imprez sportowych organizowanych z udziałem Klubu w Obiekcie przez Organizatora Sprzedaży pod adresem internetowym http://www.trefl.ticketsoft.pl/;

 6. Mecz – rozgrywka sportowa Klubu mająca miejsce w Obiekcie lub innej hali sportowej, w której jeden z Klubów pełnić będzie rolę gospodarza;

 7. Karnet – dokument posiadający indywidualny numer oraz kod QR, który potwierdza uprawnienie do uczestnictwa w meczach w charakterze widza rozgrywanych w okresie sezonu rozgrywkowego 2017/2018;

 8. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do jednorazowego uczestnictwa w meczu w charakterze widza;

 9. Usługi dodatkowe zakupione przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu usługi na okres trwania meczu, świadczone na rzecz Użytkownika przez Organizatora Sprzedaży lub inne podmioty na jego zlecenie;

 10. Punkt Sprzedaży – stacjonarna, wyodrębniona organizacyjnie placówka, w której oferowane są do nabycia Bilety i Karnety, oraz wybrane kasy prowadzone przez Organizatora Sprzedaży na terenie Obiektu;

 11. Kupujący – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu lub w Punkcie Sprzedaży;

 12. Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

 1. Zakup Biletu lub Karnetu oraz korzystanie z serwisu www.trefl.ticketsoft.pl oznacza akceptację Regulaminu.

 2. Sprzedaż Biletu i Karnetów prowadzona jest przez Organizatora Sprzedaży.

 3. Organizator Sprzedaży prowadzi sprzedaż Biletów i Karnetów w terminach określonych w odrębnych postanowieniach i ogłoszeniach.

 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem Sprzedaży zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Kupującego i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu. Za chwilę zapłaty przyjmuje się:

  1. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu – wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora Sprzedaży, udokumentowane wysłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail, potwierdzeniem;

  2. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu w Punkcie Sprzedaży – uiszczenie wymaganej kwoty pieniężnej w gotówce lub innej akceptowanej przez Punkt Sprzedaży formie zapłaty, udokumentowane wydanym przez Punkt Sprzedaży potwierdzeniem dokonania transakcji.

 5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego jest:

  1. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu – wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Kupującego z potwierdzeniem zakupu Biletu lub Karnetu, zawierająca dane dotyczące Meczu;

  2. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu w Punkcie Sprzedaży – wydany Kupującemu Bilet lub Karnet w formie papierowej lub innej formie przypisanej danemu Biletowi lub Karnetowi.

 6. Bilet i Karnet uprawniają do uczestnictwa w Meczu w charakterze widza. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.

 7. Zmiana przypisanego do Biletu lub Karnetu miejsca nie jest możliwa.

 8. Karnet jest dokumentem imiennym i stanowi własność osoby, której dane osobowe są przypisane do tego dokumentu.

 9. Karnetu nie wolno odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora Sprzedaży.

 10. Osoba wykorzystująca Bilet lub Karnet, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać ogólnych warunków i zasad ustalonych przez Organizatora Sprzedaży oraz zasad obowiązujących na terenie Obiektu, na którym odbywa się Mecz oraz zasad obowiązujących w trakcie Meczu.

 11. Osoba wykorzystująca Bilet lub Karnet obowiązana jest zachować w trakcie wchodzenia i przebywania na terenie Obiektu w okresie trwania meczu dokumenty uprawniające go do przebywania na terenie Obiektu przez cały czas trwania meczu oraz zobowiązana jest okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora Sprzedaży.

 12. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu, Karnetu bądź założenia profilu.

 13. Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora Sprzedaży brak możliwości korzystania z Systemu przez Użytkowników.

 14. Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie meczu z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora Sprzedaży lub spowodowanych siłą wyższą.

 15. Sprzedaż Biletów i Karnetów nie jest dokonywana w stosunku do:

  1. osób wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezy masowe lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach organizacji imprez masowych;

  2. osób wobec których Klub wydał zakaz wstępu na mecze lub teren Obiektu

a w przypadku próby posługiwania się Biletem lub Karnetem przez w/w osoby, Organizator Sprzedaży uprawniony jest odmówić wstępu na mecz lub teren Obiektu.

 

Rozdział III

Ogólne zasady sprzedaży Karnetów i Biletów za pośrednictwem Systemu

 1. Realizacja płatności za pośrednictwem Systemu przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 191781561, REGON: 5851351185. Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

 2. System obsługuje następujące sposoby płatności:

  1. karta płatnicza (np. Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Eletronic),

  2. karta kredytowa,

  3. szybki przelew bankowy online.

 3. W celu zakupu Biletu lub Karnetu Kupujący rejestruje swoje indywidualne konto w Systemie, lub loguje się do Systemu w przypadku wcześniejszego zarejestrowania konta oraz składa za pośrednictwem Systemu stosowne zamówienie. System dostępny jest pod adresem internetowym www.trefl.ticketsoft.pl

 4. Jeden Użytkownik może dokonać rejestracji jednego konta uprawniającego do zakupu Biletów lub Karnetów.

 5. Każda umowa sprzedaży Biletu lub Karnetu rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora Sprzedaży.

 6. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Bilety i Karnety pozostają własnością Klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora Sprzedaży.

 7. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 5 godzin (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku braku wpłaty w w/w terminie Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i zwolnienia uprzednio zamówionego miejsca w Obiekcie.

 8. W sytuacjach spornych, w celu udokumentowania faktu dokonania płatności, podstawę reklamacji stanowi potwierdzenie dokonania transakcji przedłożone przez Kupującego.

 9. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych umieszczonych na Bilecie lub Karnecie niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: wskazanych danych osobowych, wybranego sektora i miejsca.

 10. Harmonogram sprzedaży Karnetów i Biletów oraz obowiązujący cennik Biletów, Karnetów dostępne są na stronie internetowej Organizatora Sprzedaży.

 11. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Biletów i Karnetów za pośrednictwem Systemu jest Ticket Soft sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Galaktycznej 31E, 80-299 Gdańsk, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000609417, NIP: 5842748204, REGON: 364034630.

 12. Uwagi, pytania i wątpliwości dotyczące działania Systemu prosimy kierować do pani Kingi Rydzkowskiej na adres e-mail: k.rydzkowska@sport.trefl.com lub pod numer telefonu: 509 925 105. 

 

Rozdział IV

Rejestracja w Systemie

Rejestracja w Systemie odbywa się podczas wykonywania pierwszej transakcji zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu, podczas którego Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Rozdział V

Zasady Sprzedaży Karnetów

 1. Karnety można nabyć w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem Systemu.
 2. Warunkiem nabycia Karnetu jest wypełnienie stosownego formularza online dostępnego w Systemie, bądź stawiennictwo w Punkcie Sprzedaży z dokumentem tożsamości w podanych przez Organizatora Sprzedaży dniach i godzinach.

 3. Proces rejestracji w Systemie oraz weryfikacji profilu został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

 4. Ceny Karnetów są cenami ostatecznymi i nie podlegają negocjacjom. 

 

Rozdział VI

Procedura Sprzedaży Karnetów

 1. Spełnienie wymogów określonych w rozdziale V, uprawnia do zakupu Karnetu.

 2. Zakup Karnetu za pośrednictwem Systemu dokonywany jest według następujących zasad:

  1. Kupujący powinien wejść na stronę www.trefl.ticketosoft.pl oraz dokonać wyboru Klubu (drużyny sportowej);

  2. po wybraniu Klubu Kupujący dokonuje wyboru miejsca na wszystkich obiektach sportowych w których drużyna uczestniczyć będzie w meczu;

  3. w kolejnym etapie zakupu Karnetu dostępny jest wybór zalogowania się do Systemu z wykorzystaniem wcześniej utworzonego konta lub utworzenie nowego konta w Systemie po uzupełnieniu stosownego formularza;

  4. następnie Kupujący dokonuje potwierdzenia podsumowania zamówienia oraz przechodzi do potwierdzenia złożenia zamówienia;

  5. w potwierdzeniu zamówienia należy wybrać metodę płatności:

   1. w przypadku wyboru karty płatniczej Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Organizatora Sprzedaży karty płatniczej Użytkownika, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

   2. w przypadku wyboru szybkich płatności online Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową operatora szybkich płatności online, na której dokonywany jest wybór banku umożliwiający przekierowanie do procesu logowania i dokonania płatności;

  6. po wykonaniu płatności, serwis automatycznie kieruje na stronę główną Systemu z informacją o oczekiwaniu na płatność;

  7. po odnotowaniu płatności, następuje automatyczne wygenerowanie i wysłanie Karnetu w formie elektronicznej na wskazany wcześniej adres e-mail;

  8. w celu odbioru Karnetu na karcie należy zgłosić się do dedykowanej kasy biletowej.

 

Rozdział VII

Procedura sprzedaży Biletów

 1. Zakup Biletu może zostać dokonany osobiście w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem Systemu.

 2. Zakup Biletu za pośrednictwem Systemu dokonywany jest według następujących zasad:

  1. Kupujący powinien wejść na stronę www.trefl.ticketosoft.pl oraz dokonać wyboru Klubu (drużyny sportowej);

  2. po wybraniu Klubu Kupujący dokonuje wyboru sektora oraz miejsca;

  3. w kolejny etapie zakupu Biletu dostępny jest wybór zalogowania się do Systemu z wykorzystaniem wcześniej utworzonego konta lub utworzenie nowego konta w Systemie po uzupełnieniu stosownego formularza;

  4. następnie Kupujący dokonuje potwierdzenia podsumowanie zamówienia oraz przechodzi do potwierdzenia złożenia zamówienia;

  5. w potwierdzeniu zamówienia należy wybrać metodę płatności:

   1. w przypadku wyboru karty płatniczej Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Organizatora Sprzedaży karty płatniczej Użytkownika, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

   2. w przypadku wyboru szybkich płatności online Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową operatora szybkich płatności online, na której dokonywany jest wybór banku umożliwiający przekierowanie do procesu logowania i dokonania płatności;

  6. po wykonaniu płatności, serwis automatycznie kieruje na stronę główną Serwisu z informacją o oczekiwaniu na płatność;

  7. po odnotowaniu płatności, następuje automatyczne wygenerowanie i wysłanie Biletu w formie elektronicznej na wcześniej wskazany adres e-mail.

 

Rozdział VIII

Procedura zwrotu Biletu

 1. Procedura zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu dokonywana jest według następujących zasad:

  1. Bilety zakupione za pośrednictwem Systemu można zwrócić najpóźniej dzień przed meczem w godzinach otwarcia kas Klubu;

  2. w celu dokonania zwrotu Biletu należy pobrać i wypełnić  formularz zwrotu biletu  oraz wysłać go na adres biuro@ticketsoft.pl lub złożyć go w kasie klubu

  3. poprawnie wypełniony i zweryfikowany przez pracownika Klubu formularz będzie podstawą do zwrotu równowartości zakupionego Biletu pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości brutto biletu.

  4. zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna uiszczona na etapie zakupu Biletu;

  5. zwrot pieniędzy za zakupiony Bilet będzie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty wysłania maila z formularzem lub złożenia formularza w kasie Klubu w następujący sposób:

   1. w przypadku nabycia Biletu za pośrednictwem karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą za pośrednictwem której nabyty został Bilet, bądź

   2. w przypadku nabycia Biletu za pośrednictwem szybkich płatności online zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności;

  6. w przypadku przełożenia terminu meczu Bilet zachowuje ważność na nowy termin rozegrania meczu, jednakże nabywca Biletu może otrzymać zwrot równowartości zakupionego Biletu wraz ze zwrotem uiszczonej wcześniej opłaty manipulacyjnej.

 2. Procedura zwrotu, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy Karnetów. 

 

Rozdział IX

Usługi dodatkowe

 1. Podczas zakupu Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu Użytkownik może wybrać Usługi dodatkowe, w tym w szczególności:

  1. wynajęcie miejsca parkingowego pod Obiektem;

  2. catering;

  3. inne dostępne w Systemie Usługi dodatkowe.

 2. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zapewnienia Usług dodatkowych lub ich zapewnienia tylko podczas trwania wybranych meczów.

 3. W celu dokonania zakupu Usługi dodatkowej należy w trakcie zakupu Biletu lub Karnetu wybrać właściwą Usługę dodatkową i postępować zgodnie z zaleceniami widocznymi w formularzu.

 4. Koszt Usługi dodatkowej prezentowany w formularzu zostanie doliczony do ceny Biletu lub Karnetu, a fakt zakupu Usługi dodatkowej zostanie wyodrębniony na Bilecie lub Karnecie.

 

Rozdział X

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. korzystać z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

  2. podawać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności;

  3. nie wykorzystywać Systemu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji albo w innym celu sprzecznym z ideą powstania Systemu.

 2. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona przestępstwa, bądź wykroczenia z wykorzystaniem Systemu będą przekazywane właściwym organom ścigania a Organizatorowi Sprzedaży przysługuje prawo do dochodzenia naprawienia powstałej szkody na drodze cywilnej. 

 

Rozdział XI

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pomocą Systemu, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) nie stanowią inaczej.

 2. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży Biletu lub Karnetu zawartej z Użytkownikiem/Kupującym, w tym w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika/Kupującego:

  1. nazwisko i imiona;

  2. numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  3. serię i numer dokumentu tożsamości;

  4. datę urodzenia;

  5. adres zameldowania na pobyt stały;

  6. adres do korespondencji;

  7. adres elektroniczny.

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Sprzedaży.

 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a także usunięcia ich po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.).

 5. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Organizator Sprzedaży może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 6. Organizator Sprzedaży wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Organizator Sprzedaży może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 8. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej;

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 9. Organizator Sprzedaży udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 10. Organizator Sprzedaży nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

 11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator Sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 tej ustawy, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 12. Organizator Sprzedaży, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 13. Informacje, o których mowa w ust. 2, powinny być dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 14. W przypadku uzyskania przez Organizatora Sprzedaży wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator Sprzedaży może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 15. Organizator Sprzedaży może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia. 

 

Rozdział XII

Odstąpienie od umowy

 1. Organizator Sprzedaży ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Biletu lub Karnetu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych oraz danych dotyczących karty płatniczej.

 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Biletu lub Karnetu zawartej za pośrednictwem Systemu (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów oświadczenie usług (…) związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”).

 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Sprzedaży.

 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia jego treści na stronie internetowej http://www.trefl.ticketsoft.pl/.

 4. Zarządza się ogłoszenie Regulaminu na stronie internetowej prowadzonej pod adresem http://www.trefl.ticketsoft.pl/ w dniu 04.08.2017

 5. Organizator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie http://www.trefl.ticketsoft.pl/.